معرفی شرکت

ایجاد شرکتی به نام شرکت خدمات مهندسی آب و برق ابتدا از سوی وزارت آب و برق به مجلس پیشنهاد شد. اساسنامه این شرکت در اواخر سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس رسید و این شرکت از تاریخ 1348/12/28 به صورت قانونی کار خود را آغاز کرد. موضوع این شرکت عبارت بود از مشاوره فنی و تهیه طرح‌های سدسازی، شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی، حفر چاه و قنات، تولید، انتقال و توزیع نیرو، نظارت بر اجرای طرح‌های مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی. در اواخر خرداد ماه ۱۳۵۹، به منظور تخصصی نمودن فعالیت‌ها، امور آب و برق از یکدیگر منفک و امور برق آن به شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر، تغییر نام داد. هدف از تشکیل این شرکت در ابتدا ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌ فعالیت‌های صنعت برق بود. ولی به تدریج با افزایش نیازهای ملی، فعالیت شرکت مشانیر به تمامی زمینه‌های آب و انرژی گسترش یافته و به طور کلی اکنون در تمامی زمینه‌های زیربنایی و توسعه‌ای ارائه خدمات می‌نماید. علاوه بر این ارائه خدمات مشانیر از مرزهای ملی فراتر رفته و حضوری پر رنگ در عرصه منطقه‌ای و بین المللی دارد . در حال حاضر نام مشانیر برندی ارزشمند در حوزه فعالیت خود بوده و مترادف با کیفیت، سرعت و تنوع در ارائه خدمات می‌باشد.

Scroll to Top